Monitor kadrowy - zestawienie od 23 do 29 czerwca

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP) - Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

GLOBE TRADE CENTRE SA - odwołanie i powołanie członka zarządu spółki

23 czerwca 2020 r. zarząd emitenta informuje, iż w dniu 22 czerwca 2020 r. rada nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania Thomasa Kurzmanna (Thomas Kurzmann) ze stanowiska członka zarządu spółki oraz powołania Roberta Snowa (Robert Snow) na to stanowisko ze skutkiem od momentu otrzymania zawiadomienia przekazanego przez LSREF III GTC INVESTMENTS B.V.

GLOBE TRADE CENTRE SA - rezygnacje członków rady nadzorczej

23 czerwca 2020 r. zarząd otrzymał rezygnacje następujących pięciu osób z funkcji członków rady nadzorczej spółki: Jan-Christoph Ddden, Olivier Brahin, Patrick Haerle, Christian Harlander oraz Katharina Schade ze skutkiem od momentu otrzymania zawiadomienia przekazanego przez LSREF III GTC INVESTMENTS B.V.

GLOBE TRADE CENTRE SA - powołanie członków rady nadzorczej

23 czerwca 2020 r. zarząd Globe Trade Centre SA otrzymał pisemne oświadczenie GTC Dutch Holdings B.V., spółki prawa holenderskiego, zgodnie z którym uprawniony akcjonariusz powołał: Dr. Zoltán Fekete, Balázs Figura, Dr. János P,ter Bartha, Bálint Sz,cs,nyi, P,ter Bozó, na stanowiska członków rady nadzorczej spółki ze skutkiem natychmiastowym.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA - powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję

23 czerwca 2020 r. uchwałami ZWZ w skład rady nadzorczej spółki na kolejną (X) wspólną kadencję, zostały powołane następujące osoby: Jacek Nieścior, Maciej Marzec, Wiktor Cwynar, Agnieszka Kowalik, Piotr Śliwa.

PCC EXOL SA - powołanie zarządu na nową kadencję

23 czerwca 2020 r. rada nadzorcza powołała Mirosława Siwirskiego na stanowisko prezesa zarządu oraz Rafała Zdona na stanowisko wiceprezesa zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r.

ONE SA - rezygnacja członka rady nadzorczej spółki

23 czerwca 2020 r. zarząd ONE SA powziął informację o rezygnacji Pauliny Wolnickiej-Kawki z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki.

MANGATA HOLDING SA powołanie do rady nadzorczej oraz Komitetu Audytu MANGATA HOLDING S.A.

23 czerwca 2020 r. ZWZ powołało do rady nadzorczej spółki Grzegorza Morawca.

MANGATA HOLDING SA powołanie do zarządu na nową kadencję

23 czerwca 2020 r. rada nadzorcza powzięła uchwałę o powołaniu Leszka Jurasza do zarządu spółki na nową kadencję i powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu.

23 czerwca 2020 r. rada nadzorcza powzięła uchwałę o powołaniu Kazimierza Przełomskiego do zarządu spółki na nową kadencję i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu.

MANGATA HOLDING SA rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej i powołanie do zarządu

23 czerwca 2020 r. Michał Zawisza złożył rezygnację ze sprawowania funkcji członka rady nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień odbycia ZWZ (23 czerwca 2020 r).

23 czerwca 2020 r. rada nadzorcza spółki powzięła uchwały o przedłużeniu mandatu dla obecnych członków zarządu oraz rozszerzyła skład osobowy zarządu o Michała Zawiszę, który objął stanowisko wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. strategii.

SATIS GROUP SA W RESTRUKTURYZACJI - odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej

23 czerwca 2020 r. WZA podjęło uchwały w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej emitenta. WZA powołało w skład rady nadzorczej emitenta: Natalię Gołębiowską, Michała Krzyżanowskiego, Radosława Grabosia, Pawła Majtkowskiego, Krzysztofa Moszkiewicza.

NOBLE FINANCIALS SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

23 czerwca 2020 r. zarząd spółki powziął wiadomość, iż do spółki wpłynęło oświadczenie Pauliny Wolnickiej-Kawka o jej rezygnacji z dalszego członkostwa w radzie nadzorczej.

PHARMENA SA - powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

23 czerwca 2020 r. ZWZ podjęło uchwałę o powołaniu do składu rady nadzorczej na nową, roczną kadencję, następujących osób: Jacek Dauenhauer, Agnieszka Dziki, prof. dr hab. Jerzy Gębicki, prof. nauk med. Anna Sysa-Jędrzejowska, Zbigniew Molenda, Jacek Szwajcowski.

IZOSTAL SA - powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.

24 czerwca 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwały powołujące członków rady nadzorczej na następną pięcioletnią IX kadencję, w następującym składzie: Andrzej Baranek, Jerzy Bernhard, Grażyna Kowalewska, Jan Kruczak, Lech Majchrzak, Adam Matkowski.

INTERFERIE SA - zmiany w radzie nadzorczej spółki

24 czerwca 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie uchwałą powołało Łukasza Stelmacha w skład rady nadzorczej spółki.

DINO POLSKA SA - powołanie nowego członka zarządu

24 czerwca 2020 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę powołującą Izabelę Biadałę na członka zarządu Dino Polska SA. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

ORBIS SA - rezygnacja osoby nadzorującej

24 czerwca 2020 roku zarząd "Orbis" SA informuje o rezygnacji Jana Ozinga z funkcji członka rady nadzorczej. Rezygnacja złożona została ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2020 r. W rezygnacji nie zostały podane przyczyny jej złożenia.

ORBIS SA - powołanie osoby nadzorującej

24 czerwca 2020 r. rada nadzorcza uchwałą powołała do składu rady nadzorczej XI kadencji: Ireneusza Andrzeja Węgłowskiego, ze skutkiem od dnia 16 lipca 2020 r.

MEGARON SA - powołanie prezesa zarządu

24 czerwca 2020r. rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków zarządu Megaron SA oraz powołania prezesa zarządu. Zarząd spółki kolejnej, wspólnej kadencji będzie jednoosobowy, na stanowisko prezesa zarządu powołano Piotra Sikorę.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

24 czerwca 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwałą powołało Michała Mania na członka rady nadzorczej.

MASTER PHARM SA - powołanie członków rady nadzorczej

24 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwały powołujące dwóch nowych członków rady nadzorczej do końca obecnie trwającej trzyletniej kadencji: Rafała Jaskółę, Jana Mikołaja Franasika.

CCC SA - powołanie członka rady nadzorczej

24 czerwca 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie spółki zwiększyło do sześciu członków rady nadzorczej, oraz powołało do niej Henrego McGovern.

PBS FINANSE SA - rezygnacja prezesa zarządu

24 czerwca 2020r. o godzinie 17.40 wpłynęło oświadczenie prezesa zarządu o rezygnacji z dniem 03 lipca 2020r. Jako przyczyny rezygnacji zostały wskazane: 1)Brak stanowiska rady nadzorczej w przedmiocie prezentowanej koncepcji zarządu dalszej działalności spółki po rozwiązaniu umowy agencyjnej z Bankiem PBS. 2)Potencjalny konflikt interesów wynikający ze zgłoszenia roszczenia przez spółkę wobec Banku Nowego BFG. 3) Okoliczności związane ze zmianą składu organu nadzoru spółki należy jednoznacznie ocenić jako swoiste wotum nieufności wiodącego akcjonariusza wobec zarządu spółki.

SATIS GROUP SA W RESTRUKTURYZACJI - rezygnacja prezesa zarządu

24 czerwca 2020 r. Sławomir Karaszewski pełniący funkcję prezesa zarządu emitenta złożył rezygnację z pełnienia powierzonej funkcji.

SATIS GROUP SA W RESTRUKTURYZACJI - powołanie zarządu emitenta

24 czerwca 2020 r. rada nadzorcza powołała w skład zarządu emitenta Andrzeja Wrona do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA - powołanie członka rady nadzorczej

24 czerwca 2020 r. spółka otrzymała oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych o powołaniu Krzysztofa Majchera do rady nadzorczej spółki, nowej (X) kadencji.

SUWARY SA odwołanie wiceprezesa zarządu

24 czerwca 2020 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu zarządu dotychczasowego wiceprezesa zarządu Wojciecha Gielnika z dniem 30 czerwca 2020 r.

SUWARY SA - sprostowanie do odwołania prezesa zarządu

25 czerwca 2020 r. zarząd Suwary SA informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała rady nadzorczej upoważniająca przewodniczącego rady nadzorczej do wypowiedzenia Wojciechowi Gielnikowi umowy z dnia 31 sierpnia 2018r. oraz określenia zasad świadczenia usług w trakcie okresu wypowiedzenia.

ATREM SA - powołanie członka rady nadzorczej

25 czerwca 2020 r. ZWZ podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej - Rafała Płókarza.

COMPERIA.PL SA - powołanie nowego członka zarządu spółki

24 czerwca 2020 r. rada nadzorcza powołała w skład zarządu spółki Pawła Szukalskiego, do pełnienia funkcji członka zarządu w ramach trzyletniej kadencji zarządu rozpoczętej w dniu 9 sierpnia 2017 r.

INPRO SA - powołanie członków rady nadzorczej przez ZWZ spółki

25 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki w związku z faktem wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję następujących osób:

Beatę Krzyżagórską - Żurek, Mariusza Linda, Jerzego Glanc, Krzysztofa Gąsaka, Łukasza Maraszka, Wojciecha Stefaniaka, Szymona Lewińskiego.

ARCHICOM SA - powołanie członka rady nadzorczej

25 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwałą powołało Rafała Jarodzkiego na członka rady nadzorczej.

TRITON DEVELOPMENT SA - powołanie członków rady nadzorczej

25 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwałą dokonało wyboru rady nadzorczej dziewiątej kadencji w składzie:

Cezary Banasiński, Marek Borzymowski, Hubert Rozpędek, Elwir Świętochowski, Jan Włoch.

MBANK SA - odwołanie członka zarządu banku

25 czerwca 2020 r. rada nadzorcza banku podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2020 r. Franka Bock z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rynków Finansowych mBanku SA.

PLATYNOWE INWESTYCJE SE - oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia obowiązków prezesa zarządu.

25 czerwca 2020 r. rada nadzorcza spółki postanowiła oddelegować, do pełnienia funkcji prezesa zarządu na okres od dnia 25.06.2020r. do dnia 24.09.2020r. przewodniczącą rady nadzorczej Agnieszkę Gujgo.

PGO SA - powołanie zarządu na kolejną kadencję

25 czerwca 2020 r. rada nadzorcza spółki uchwałą powołała w skład zarządu na kolejną trzyletnią kadencję Łukasza Petrusa i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu, Lucjana Augustyna i Andrzeja Bulanowskiego.

TORPOL SA - powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

25 czerwca 2020 r. ZWZ powołało członków rady nadzorczej na nową kadencję. W skład rady nadzorczej spółki nowej kadencji weszły następujące osoby: Jadwiga Dyktus, Monika Domańska, Szymon Adamczyk, Tomasz Hapunowicz, Artur Miernik, Konrad Orzełowski oraz Adam Pawlik.

ORZEŁ BIAŁY SA - powołanie członków rady nadzorczej spółki

26 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których ustalono, że Rada Nadzorcza nowej XI kadencji będzie liczyła 5 członków oraz dokonano wyboru członków rady nadzorczej Orzeł Biały S.A. nowej kadencji w osobach:

Michał Hulbój, Iwona Jakubowska, Michał Mielniczuk, Tomasz Sankowski Adam Zdrojewski.

PGO SA - powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję

26 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie powołało do rady nadzorczej emitenta, na nową dwuletnią kadencję, następujące osoby: Tomasza Domogałę, Czesława Kisiela, Jacka Leonkiewicza, Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont, Dorotę Wyjadłowską oraz Tomasza Kruka.

ONE SA - wybór nowego członka rady nadzorczej

26 czerwca 2020 r. rada nadzorcza spółki, powołała nowego członka rady nadzorczej w osobie Justyny Fronc.

GETIN NOBLE BANK SA - powołanie członka zarządu bamku

26 czerwca 2020 r. rada nadzorcza emitenta uchwałą powołała ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 r. Mateusza Solaka na stanowisko członka Zarządu Emitenta.

DATAWALK SA - rezygnacja członka rady nadzorczej.

26 czerwca 2020 r. zarząd DataWalk SA informuje, że do spółki wpłynęła rezygnacja Pawła Sobkiewicza z funkcji członka rady nadzorczej emitenta z chwilą rozpoczęcia obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

LSI SOFTWARE SA - rezygnacja osoby nadzorującej

26 czerwca 2020 r. zarząd LSI Software SA informuje, o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2020 roku z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej przez Grzegorza Siewierę.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

26 czerwca 2020 r. spółka otrzymała informację o rezygnacji Macieja Mataczyńskiego z funkcji członka rady nadzorczej z dniem dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2020 r. Powody rezygnacji nie zostały wskazane.

OPTEAM SA powołanie osób nadzorujących i zarządzających

26 czerwca 2020 r. ZWZ powołało do składu rady nadzorczej emitenta szóstej kadencji następujące osoby: Janusz Bober, Andrzej Pelczar, Wiesław Roman Zaniewicz, Ryszard Woźniak, Wacław Irzeński.

26 czerwca 2020 r. rada nadzorcza powołała do składu zarządu szóstej kadencji następujące osoby:

Tomasz Ostrowski - prezes zarządu, Jacek Błahut - wiceprezes zarządu.

GAMES OPERATORS SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

26 czerwca 2020 r. Grzegorz Czarnecki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ze skutkiem na koniec dnia 26 czerwca 2020 r. Rezygnacja została złożona z powodów osobistych.

SONEL SA - powołanie przewodniczącego rady nadzorczej

26 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie powołało na przewodniczącego rady nadzorczej Andrzeja Diakuna.

GLOBAL COSMED SA - powołanie członka zarządu spółki

26 czerwca 2020 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu, od dnia 01 lipca 2020r. Roberta Tomasz Koziatka do zarządu spółki i powierzeniu mu funkcji członka jej zarządu.

INSTAL KRAKÓW SA - wygaśnięcie mandatu członka zarządu

29 czerwca 2020 r. zarząd Instal Kraków SA otrzymał informację o śmierci długoletniego pracownika spółki - Rafała Markiewicza - członka zarządu.

COMPERIA.PL SA - powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

26 czerwca 2020 r. ZWZ powołało następujące osoby jako członków pięcioosobowej rady nadzorczej spółki, na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2020 r.: Derek Alexander Christopher, Marek Emanuel Dojnow, Adam Jabłoński, Krzysztof Mędrala, Przemysław Czuk.

VRG SA - rezygnacja osoby nadzorującej

29 czerwca 2020 r. spółka otrzymała oświadczenie Grzegorza Janasa o złożeniu z dniem 29 czerwca 2020 r. z przyczyn osobistych rezygnacji z pełnionej funkcji członka rady nadzorczej VRG SA.

VRG SA - Rezygnacja osoby nadzorującej

29 czerwca 2020 r. otrzymała oświadczenie Pawła Tymczyszyna o złożeniu z dniem 29 czerwca 2020 rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej VRG SA.

FEERUM SA - odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej

29 czerwca 2020 ZWZA odwołało ze składu rady nadzorczej emitenta: Magdalenę Łabudzką-Janusz,

Macieja Kowalskiego, Henryka Chojnackiego, Jakuba Marcinowskiego, Szymona Adamczyka.

29 czerwca 2020 r. ZWZA powołało na członków rady nadzorczej emitenta: Magdalenę Łabudzką-Janusz, Henryka Chojnackiego, Jakuba Marcinowskiego, Szymona Adamczyka, Macieja Janusza na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

29 czerwca 2020 roku Jerzy Rajski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji członka rady nadzorczej spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem odbycia najbliższego walnego zgromadzenia spółki. Jerzy Rajski nie podał przyczyny swojej rezygnacji.

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA - zmiany w radzie nadzorczej

29 czerwca 2020 r. ZWZ banku uchwałą powołało Vincenta Metz na członka rady nadzorczej, z dniem 29 czerwca 2020 r. oraz Lucynę Stańczak-Wuczyńską, z dniem 1 grudnia 2020 r. do końca bieżącej, pięcioletniej, wspólnej kadencji.

29 czerwca 2020 r. bank otrzymał rezygnację Moniki Nachyły z funkcji członka rady nadzorczej banku ze skutkiem na dzień 30 listopada 2020 r.

PROJPRZEM MAKRUM SA - powołanie członka rady nadzorczej

29 czerwca 2020 roku, zwyczajne walne zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM SA podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 30 czerwca 2020 r. nowego członka rady nadzorczej, Rafała Płókarza. Uchwała dotycząca powołania członka rady nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA - rezygnacja przewodniczącego rady nadzorczej spółki

29 czerwca 2020 roku Mariusz Kądziołka złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka rady nadzorczej z dniem 2 lipca 2020 roku. Mariusz Kądziołka nie podał przyczyn rezygnacji.

GETIN HOLDING SA- rezygnacja członka zarządu

29 czerwca 2020 r. Krzysztof Florczak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu emitenta ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Krzysztof Florczak swoją decyzję umotywował zaangażowaniem w projekty biznesowe realizowane w innej spółce Grupy Kapitałowej Getin Holding.

MONNARI TRADE SA - powołanie członka rady nadzorczej.

29 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie uchwałą powołało Zbigniewa Wojnickiego do rady nadzorczej spółki.

ENERGA SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

29 czerwca 2020 roku zwyczajne walne sgromadzenie podjęło uchwały o:

1) odwołaniu ze składu rady nadzorczej spółki V wspólnej kadencji: Pauli Ziemieckiej-Księżak, Zbigniewa Wtulicha, Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy, Andrzeja Powałowskiego, Trajana Szuladzińskiego oraz Macieja Żółtkiewicza

2) powołaniu do składu rady nadzorczej spółki VI wspólnej kadencji: Pauli Ziemieckiej-Księżak, Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy,

Trajana Szuladzińskiego, Jarosława Piotra Dybowskiego, Agnieszki Żyro oraz Sylwii Kobyłkiewicz.

DATAWALK SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

29 czerwca 2020 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Piotra Bindasa z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

T-BULL SA - powołanie trzech członków rady nadzorczej II kadencji

29 czerwca 2020 r. Damian Fijałkowski, Radosław Łapczyński i Grzegorz Zwoliński (akcjonariusze) wykonali swoje prawa, na mocy których

tj. złożyli w spółce pisemne oświadczenia, na mocy których, do rady nadzorczej emitenta powołani zostali:

Radosław Łapczyński powołany przez Radosława Łapczyńskiego, Bartosz Greczner powołany przez Grzegorza Zwolińskiego, Paweł Niklewicz powołany przez Damiana Fijałkowskiego. Uchwały wejdą w życie z dniem następującym po dniu odbycia WZA

29 czerwca 2020 r. rada nadzorcza emitenta powołała do swojego składu Zuzannę Szymańską. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

T-BULL SA - powołanie członków zarządu II kadencji

Raport bieżący z plikiem 26/2020

29 czerwca 2020 r. rada nadzorcza spółki powołała w skład zarządu emitenta Damiana Fijałkowskiego - prezes zarządu oraz Grzegorza Zwolińskiego. Uchwały wejdą w życie z dniem następującym po dniu odbycia WZA

TIM SA - powołanie przewodniczącego rady nadzorczej

29 czerwca 2020 WZA spółki uchwaliło powołanie Krzysztofa Wieczorkowskiego na przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

Mandat przewodniczącego rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

GAMES OPERATORS SA - zmiany w radzie nadzorczej

29 czerwca 2020 r. Jakub Ananicz złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej w tym z pełnienia funkcji przewodniczącego RN ze skutkiem na ten sam dzień. Rezygnacja została umotywowana wolą kandydowania do zarządu spółki.

29 czerwca 2020 roku WZA powołało w skład rady nadzorczej Martynę Jagodzińską na przewodniczącego RN i Pana Jakuba Rafała.

GAMES OPERATORS SA - powołanie członka zarządu

29 czerwca 2020 roku rada nadzorcza uchwałą powołała Jakuba Ananicza do zarządu spółki, ze skutkiem na ten sam dzień.

GRUPA AZOTY SA - powołanie członków rady nadzorczej na XI kadencję

29 czerwca 2020 roku na mocy uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki powołało do składu rady następujące osoby:

Marcin Pawlicki - przewodniczący, Monika Fill, Robert Kapka, Wojciech Krysztofik, Bartłomiej Litwińczuk, Michał Maziarka, Zbigniew Paprocki, Roman Romaniszyn.

ALIOR BANK SA - zmiany w składzie zarządu banku

29 czerwca 2020 r. następujące osoby złożyły rezygnację ze sprawowanego mandatu członka zarządu Marek Szcześniak, Tomasz Biłous oraz Marcin Jaszczuk,

Jednocześnie w dniu 29 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała w skład zarząducBanku nowej kadencji następujące osoby:

Iwona Duda, Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, Seweryn Kowalczyk, Agata Strzelecka, Maciej Brzozowski, Dariusz Szwed

PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (10/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

29 czerwca 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie spółki odwołało z rady nadzorczej:Mariusza Grendowicza, Jarosława Dubińskiego,

Przemysława Głębockiego, Piotra Czapskiego, Franciszka Hutten-Czapskiego.

29 czerwca 2020 roku zwyczajne zalne zgromadzenie spółki powołało skład rady nadzorczej od dnia 30 czerwca 2020 :Mariusza Grendowicza, Jarosława Dubińskiego, Piotra Czapskiego, Przemysława Głębockiego, Marcina Kasińskiego.

zdz/mra/abs/amp