BUMECH SA (27/2020) Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 18/2020

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 27/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 02.06.2020 roku, w celu uzupełnienia jego treści, Bumech S.A., zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, niniejszym przekazuje pytania zadane przez Akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych:

1. Na stronie 40 sprawozdania finansowego za rok 2019 podanego w formie raportu z dn. 22.06.2020r., stosując przepisy MSSF 16 podaliście Państwo w kolumnie Grunty - grunt o wartości 11 230 tyś.

Proszę o uszczegółowienie tej informacji, o jaki grunt/grunty chodzi ?

Jaką działalność Spółka prowadzi na tych gruntach?

2. W raporcie nr 76/2019 informowaliście Państwo o "Wygaszeniu działalności w Rawiczu" w związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi:

Jak przedstawiona informacja wpłynęła na finanse Spółki?

Czy wygaszanie należy traktować jako zbycie majątku? Jeżeli tak, to kto go nabył?

Na jakich zasadach?

3. W związku z ukazaniem się na stronie

www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=400525&rType=2&file=Rang%20lista%20%27%27Me%C4%91e%C4%91e%27%27.pdf, proszę o informację czy podejmujecie Państwo jakieś działania w związku z przyznaniem nowej koncesji na wydobywanie " White Bauxite" pozyskanej przez " Uniprom White Bauxite" Nikšić?

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz