LIBET SA (18/2020) Zawarcie aneksu do umowy dot. kompleksowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

LIBET SA (18/2020) Zawarcie aneksu do umowy dot. kompleksowej restrukturyzacji całości zadłużenia emitenta i spółek Grupy Kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2020

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż powziął informację, że dnia 30 czerwca 2020 roku Spółka, oraz LIBET 2000 Sp. z o.o. z/s w Żorach i Baumabrick Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (będące jednostkami zależnymi Spółki) zawarły z ING Bankiem Śląskim S.A. z/s w Katowicach, mBankiem S.A. z/s w Warszawie, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z/s w Warszawie, Santander Bank Polska S.A z/s w Warszawie oraz SGB-Bank S.A. z/s w Poznaniu (dalej ww. banki zwane są wspólnie "Bankami") tj. wszystkimi bankami finansującymi działalność Spółki i ww. jednostek zależnych Spółki, aneks do umowy dotyczącej zasad i warunków restrukturyzacji całości zadłużenia Spółki i jej ww. jednostek zależnych z tytułu kredytów bankowych (dalej "Umowa") o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 16/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku.

Mocą zawartego aneksu (dalej "Aneks") Spółka i Banki ustaliły, iż Umowa obowiązywać będzie do dnia 30 listopada 2020 roku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu do 30 czerwca 2021 roku o ile Spółka i Banki ustalą kwestie szczegółowo wskazane w treści Aneksu, w szczególności dotyczące podjęcia od grudnia 2020 roku spłaty kapitału zadłużenia względem Banków (w wymiarze i na zasadach ustalonych przez Spółkę i Banki w okresie do dnia 30 listopada 2020).

Niezależnie od powyższego, w treści Aneksu Spółka i Banki: (i) dokonały zmian co do wskaźników finansowych jakie obowiązana jest utrzymać Spółka, (ii) ustaliły, iż Spółka począwszy od miesiąca lipca 2020 roku dokonywać będzie spłat kapitału zadłużenia względem wszystkich Banków w wysokości sumarycznie nie wyższej niż kwota ustalona w treści Aneksu. Dalsze warunki Umowy nie uległy istotnej zmianie.

W ocenie Zarządu Spółki warunki Aneksu mają charakter rynkowy, zawarcie Aneksu przyczyni się od dalszej stabilizacji sytuacji płynnościowej Spółki poprzez umożliwienie odbudowania kapitału obrotowego Spółki, w perspektywie umożliwi istotną reorganizację formy i struktury zadłużenia Spółki i jej ww. jednostek zależnych; w szczególności warunki i kwoty spłat zadłużenia jaką Spółka i Banki ustaliły także nie wpłyną negatywnie na sytuację płynnościową Spółki i Grupy Kapitałowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz