DROP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -84 -71 -19 -16 Zysk _strata_ brutto -685 -209 -156 -49 Zysk _strata_ netto -685 -209 -156 -49 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -61 -62 -14 -14 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -46 0 -11 Przepływy pieniężne netto, razem -61 -108 -14 -25 Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 2611 2698 574 634 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 38493 37895 8456 8899 Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 18 18 4 4 Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 38474 37876 8452 8894 Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego -35882 -35197 -7882 -8265 Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 529 529 116 124 Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 5287703 5287703 5287703 5287703 Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR -0,13 -0,04 -0,03 -0,01 Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR -0,13 -0,04 -0,03 -0,01 Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego -6,79 -6,66 -1,49 -1,56 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego -6,79 -6,66 -1,49 -1,56 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR 0 0 0 0 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz