POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (26/2020) Zawarcie umowy najmu siedziby Centrali PZU

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr: 2/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. oraz 20/20 z dnia 27 maja 2020 r. ("Raporty") dotyczących wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz zawarcia listu intencyjnego i kontynuacji negocjacji dotyczących określenia finalnych warunków umowy najmu powierzchni biurowej, handlowo-usługowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjną ("PZU SA", "Spółka") i Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną ("PZU Życie SA") a Bitra Enterprise 1 sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, spółką z Grupy Skanska ("Wynajmujący"), Zarząd PZU SA, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy najmu siedziby Centrali PZU z Wynajmującym.

W przedmiotowej uchwale Zarząd PZU SA podjął decyzję o zawarciu z Wynajmującym umowy najmu powierzchni biurowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych w budynku "Y" w budowie, zlokalizowanym w kompleksie Generation Park, usytuowanym przy Rondzie Daszyńskiego 4 w Warszawie ("Budynek"), jako lokalizacji siedziby Centrali PZU.

Po podjęciu przez Zarząd PZU SA powyższej uchwały, w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA a Wynajmującym została podpisana umowa najmu, której przedmiotem jest najem powierzchni biurowej, handlowo-usługowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych w Budynku ("Umowa Najmu").

Umowa Najmu zawiera postanowienia przewidujące nałożenie kar umownych dot. odpowiedzialności Wynajmującego z tytułu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu najmu, utrudnienia bądź uniemożliwienia korzystania z powierzchni najmu oraz naruszenia zakazu konkurencji.

Całkowita, szacunkowa wartość Umowy Najmu, w okresie 10 lat jej trwania, wynosi ok. 787 000 000 PLN brutto a koszty dodatkowe związane z relokacją Centrali PZU ok. 65 000 000 PLN brutto.

Opisane powyżej kwoty mogą ulec zmianom w wyniku szczegółowych ustaleń, co do finalnej aranżacji, ostatecznego zakresu jej adaptacji, kosztów dostaw wyposażenia oraz daty przeliczania części kosztów i zachęt finansowych pomiędzy EUR a PLN.

Zmiana całkowitej wartości Umowy Najmu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., nie powinna przekroczyć 5% wskazanej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz