SUNEX SA (14/2020) Wypłata dywidendy za 2019 rok

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2020

Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r. podjęło Uchwałę Nr 5/VI/2020 o wypłacie dywidendy za 2019 rok w kwocie 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję.

Zgodnie z ww. uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 3.474.621,12 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych, dwanaście groszy) postanawia się przeznaczyć w taki sposób, że:

a) kwotę 405.830,70 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych, siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,10 zł na 1 akcję),

b) kwotę 3.068.790,42 zł (trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych, czterdzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Spółki, tj. 4.058.307 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) akcji.

Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok ustalono na dzień 09.07.2020 roku, zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 13.07.2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz