TESGAS SA (31/2020) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2020

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 oraz 29/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zwołania na dzień 21 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Włodzimierza Kocika o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Kalupy.

Emitent przypomina, iż powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki jest przewidziane w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad ZWZ.

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Łukasza Kalupy:

Łukasz Kalupa posiada stopień doktora nauk ekonomicznych. Przez wiele lat związany

z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował jako asystent i adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju. Był wykładowcą programów MBA i studiów podyplomowych, Sekretarzem Programu MBA Poznań - Atlanta i Kierownikiem Studium Podyplomowego "Strategia

i Planowanie Biznesu". Był także stypendystą European Centre for Corporate Governance w ramach Liverpool John Moores University w Wielkiej Brytanii.

Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z dziedziny zarządzania strategicznego, polityki konkurencyjności i oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, strategii, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, wniosków o dofinansowanie unijne projektów.

Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), posiada Srebrną Odznakę Honorową SITPNiG.

W latach 2006 - 2019 pracował w Atrem S.A., notowanej na GPW w Warszawie spółce specjalizującej się w automatyce dla branży gazowniczej, początkowo jako Dyrektor ds. Ekonomicznych, następnie Prokurent a od 2008 roku jako Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych. Jednocześnie w latach 2007 - 2019 pełnił także funkcję Dyrektora ds. Ekonomicznych w spółce zależnej z Grupy Atrem - Contrast Sp. z o.o., specjalizującej się w elektroenergetyce.

Od 2019 roku jest Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu.

Pan Łukasz Kalupa pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Atrem Sp. z o.o., Dom-Mar Sp. z o.o. oraz Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.

Pan Łukasz Kalupa spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz