DINO POLSKA SA (11/2020) Wydłużenie terminu obowiązywania umowy ważnej dla rozwoju Dino Polska S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2020

Zarząd Dino Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r., działając na podstawie zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki, podpisał aneks ("Aneks") do umowy ramowej o roboty budowlane zawartej 3 marca 2017 r. ("Umowa Ramowa") pomiędzy Spółką a Krot Invest KR Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ("Generalny Wykonawca"), o której Spółka informowała w prospekcie emisyjnym w 2017 r.

Umowa Ramowa definiuje warunki, na jakich mogą być realizowane zlecenia budowy poszczególnych sklepów Dino składane Generalnemu Wykonawcy przez Spółkę. Na mocy Aneksu czas, na jaki została zawarta Umowa Ramowa, uległ wydłużeniu z 30 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2025 r. Zdefiniowana w Umowie Ramowej stawka wynagrodzenia za 1 metr kwadratowy powierzchni zabudowy przysługującego Generalnemu Wykonawcy za wybudowanie sklepu pozostanie na niezmienionym poziomie, z zastrzeżeniem, że na mocy Aneksu wprowadzony został mechanizm corocznego, począwszy od daty podpisania Aneksu, indeksowania stawki wynagrodzenia o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (budowy budynków) za rok poprzedni w stosunku do roku, którego dotyczyć będzie indeksacja. Pozostałe, istotne warunki Umowy nie ulegają zmianie.

Spółka zdecydowała się na publikację wyżej wymienionej informacji z uwagi na duże znaczenie, jakie ma ona dla dalszego rozwoju organicznego Dino Polska S.A. W ocenie Spółki podpisanie Aneksu umożliwi jej utrzymanie wysokiego poziomu standaryzacji i efektywności procesu inwestycyjnego dotyczącego uruchamiania nowych sklepów Dino oraz pozwoli na utrzymanie dynamicznego rozwoju sieci Dino w kolejnych latach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz