NOVITA SA (13/20) Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/20

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważnie głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 zostały opublikowane w formie raportów okresowych w dniu 17 kwietnia 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz