IMPERA CAPITAL SA (8/2020) Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2020

Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka), informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza - organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki - zgodnie z polityką wyboru firmy audytorskiej, po przeprowadzeniu procedury wyboru firmy audytorskiej określonej w wewnętrznych regulacjach Spółki, w wyniku oceny złożonych w jej toku ofert, wybrała spółkę UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (numer uprawnień do badania sprawozdań finansowych 3115), jako firmę audytorską do przeprowadzania badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Impera Capital ASI S.A. oraz Grupy Kapitałowej Impera Capital ASI S.A. za rok obrotowy 2020 i 2021, a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30.06.2020 i 30.06.2021 roku.

Spółka korzystała wcześniej z usług wyżej wskazanej firmy audytorskiej.

Umowa z wybraną firmą audytorską zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Nadzorcza pełniąca jednocześnie funkcję Komitetu Audytu prześle uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Impera Capital ASI S.A. za 2020 i 2021 rok do wiadomości najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz