WASKO SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 30.06.2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WASKO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r. w Gliwicach.

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu porządku obrad oraz, że nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do podjętych uchwał, a dodatkowo podczas obrad ZWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz