WASKO SA (17/2020) Powołanie członków Komitetu Audytu WASKO S.A. nowej kadencji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2020

Zarząd spółki WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w związku z powołaniem Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, w dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) podjęła uchwałę, na mocy której powołała nowych członków Komitetu Audytu w składzie:

1) Pan Marek Rokicki - Przewodniczący Komitetu Audytu,

2) Pan Krzysztof Gawlik - Członek Komitetu Audytu,

3) Pan Jacek Węglarczyk - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3, 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

1) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

2) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,

3) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15. Lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz