GRUPA LOTOS SA (17/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GRUPA LOTOS SA (17/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2020

Grupa LOTOS S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 98.329.515 / 75,57% / 53,19%

Nationale Nederlanden OFE / 7.469.000 / 5,74% / 4,04%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz