UNIBEP SA (33/2020) Zawarcie umowy na realizację budynku Pracowni

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

UNIBEP SA (33/2020) Zawarcie umowy na realizację budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 33/2020

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach projektu pn.: "Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik (CNK). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych."

Zamawiającym jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest budowa nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

o wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, budowa łącznika, a także realizacja urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu (Inwestycja).

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 48,75 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Termin realizacji Inwestycji wynosi 20 miesięcy od dnia przekazania Emitentowi terenu budowy, co powinno nastąpić do dnia 7 lipca 2020 r.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo lub procentowo m.in. z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, a także w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta - w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Emitentowi zgodnie z Umową nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia brutto. Jednocześnie Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz