DELKO SA (18/2020) Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2020

Zarząd Delko S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 2.691.000 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), tj. 0,45 zł na jedną akcję, z zysku netto, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dzień dywidendy uchwalono na 16 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz