OPEN FINANCE SA (82/2020) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

OPEN FINANCE SA (82/2020) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 82/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

Ponadto Zarząd Open Finance S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) , 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz