SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 159 7 565 1 628 1 760 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 359 -600 82 -140 Zysk (strata) brutto 221 -272 50 -63 Zysk (strata) netto 167 -346 38 -81 Całkowite dochody 167 -346 38 -81 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 013 -265 458 -62 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 226 1 622 51 377 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 168 30 -266 7 Przepływy pieniężne netto, razem 1 071 1 387 244 322 Liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 703 790 16 003 790 16 703 790 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,02 0,00 0,00 Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. 2020-03-31 2019-12-31 2020-03-31 2019-12-31 Aktywa, razem 54 434 52 260 #ADR! 12 272 Zobowiązania długoterminowe 4 846 4 218 1 065 990 Zobowiązania krótkoterminowe 8 544 7 165 1 877 1 683 Kapitał własny 41 044 40 877 9 016 9 599 Kapitał zakładowy 9 602 10 022 2 109 2 353 Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01.-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01.-31.03.2020 01.01-31.03.2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -145 -398 -33 -93 Zysk (strata) brutto -175 61 -40 14 Zysk (strata) netto -197 12 -45 3 Całkowite dochody -197 12 -45 3 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -141 -318 -32 -74 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 395 1 679 90 390 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 0 -4 0 Przepływy pieniężne netto, razem 236 1 361 54 316 Liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 703 790 16 003 790 16 703 790 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 0,00 0,00 0,00 Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. 2020-03-31 2019-12-31 2020-03-31 2019-12-31 Aktywa, razem 43 253 43 383 9 501 10 187 Zobowiązania długoterminowe 271 256 60 60 Zobowiązania krótkoterminowe 2 343 2 291 515 538 Kapitał własny 40 639 40 836 8 927 9 589 Kapitał zakładowy 9 602 10 022 2 109 2 353 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz