RONSON DEVELOPMENT SE (21/2020) Wypłata dywidendy za rok 2019

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 21/2020

Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku, podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło propozycję akcjonariusza Spółki opublikowaną w Raporcie Bieżącym nr 18/2020 i postanowiło, powyższą uchwałą, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki kwotę 0,06 PLN (sześć groszy) groszy na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 5 sierpnia 2020 roku a dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 24 sierpnia 2020 roku.

Całkowita kwota na wypłatę dywidendy zależeć będzie od liczby akcji własnych (które nie uprawniają do otrzymania dywidendy) posiadanych przez Spółkę w dniu dywidendy i w żadnym przypadku nie będzie wyższa niż 9.840.649 PLN (dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych).

Liczba akcji objętych dywidendą zależeć będzie od liczby akcji własnych (które nie uprawniają do otrzymania dywidendy) posiadanych przez Spółkę w dniu dywidendy i w żadnym wypadku nie będzie wyższa niż całkowita liczba akcji w Spółce, tj. 164.010.813.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz