PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (41/2020) Zawarcie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (41/2020) Zawarcie z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" listu intencyjnego w celu zapewnienia możliwości rozwoju działalności Emitenta

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 41/2020

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent lub Spółka] informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" [PPL] tj. jedynym akcjonariuszem Spółki list intencyjny [List intencyjny] o niewiążącym charakterze na podstawie, którego PPL w szczególności wyraził intencję aby dokapitalizować Baltonę i ustabilizować jej sytuację finansową z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych jak również mając na uwadze aktualny status Spółki jako podmiotu, którego akcje, zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego PPL zamierza udzielić pożyczki Spółce na bieżące potrzeby finansowe/płynnościowe w wysokości do 50 mln zł, a następnie dokapitalizować Spółkę przez podniesienie kapitału zakładowego, przy czym zakłada się, iż kapitał zakładowy w podnoszonym zakresie będzie co najmniej w części pokrywany w trybie konwersji zadłużenia Spółki względem PPL - w tym w szczególności z tytułu wierzytelności związanych z obligacjami serii A oraz B wyemitowanymi przez Emitenta i objętymi przez PPL.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz