LUBAWA SA (25/2020) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 25/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o ustaleniu, że w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję wchodzić będzie pięć osób. Jednocześnie dnia 30 czerwca 2020 r. do Rady Nadzorczej Emitenta nową trzyletnią, wspólną kadencję powołano Pana Andrzeja Tadeusza Kowalskiego, Pana Pawła Koisa, Pana Mieczysława Cieniucha, Pana Pawła Litwina oraz Pana Łukasza Litwina.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz