NTT SYSTEM SA (23/2020) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

NTT SYSTEM SA (23/2020) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dn.30-06-2020

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 23/2020

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie ("Spółka"), działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") informuje, że dnia 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 4 474 411,36 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta jedenaście złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczono:

1. w wysokości 948 459,12 (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 07 gr. (słownie: siedem groszy) na jedną akcję,

2. w wysokości 3 525 952,24 ( słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze) na kapitał zapasowy.

Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Na dzień Walnego Zgromadzenia dywidendą objętych jest 13 549 416 akcji Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 września 2020 r.

termin wypłaty dywidendy przypada na 20 października 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz