CI GAMES SA (15/2020) Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CI GAMES SA (15/2020) Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o zmianie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CI Games Spółka Akcyjna ("CI Games S.A.", "Spółka") informuje, w związku z raportem bieżącym nr 12/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., o zmianie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2020 roku na dzień 27 lipca 2020 roku w związku z koniecznością rozszerzenia porządku obrad o przyjęcie Procedury zgłaszania nieprawidłowości w Spółce.

Jednocześnie Zarząd CI Games S.A., działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") na dzień 27 lipca 2020 r., na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Twardej 18.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz