UNIBEP SA (34/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 34/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) zawarła z Getin Noble Bank S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego (Umowa) na podstawie której Bank udzieli kredytu do kwoty 70 mln zł na częściowe finansowanie i refinansowanie kosztów brutto Inwestycji.

Zamawiający jest spółką pośrednio zależną od Emitenta, z uwagi na to, iż spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest komandytariuszem w spółce Zamawiającego oraz udziałowcem (50% udziałów) w komplementariuszu Zamawiającego, tj. w spółce Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (przy czym aktualny udział UNIDEVELOPMENT S.A. w zyskach/stratach Grupy Unibep wynosi 48,82%). Szczegółowy opis powiązań Emitenta z Zamawiającym został zamieszczony m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 roku.

Kredyt ma charakter nieodnawialny. Całkowita wypłata kredytu może nastąpić najpóźniej do końca 2021 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę Banku. Terminem spłaty kredytu jest 20 września 2022 r., przy czym do dnia 19 września 2022 r. obowiązuje karencja w spłacie kredytu. Odsetki płatne są w miesięcznych okresach obrachunkowych.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są m.in.:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 105 mln zł z najwyższym pierwszeństwem ustanowiona na rzecz Banku na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na której realizowana jest Inwestycja;

- weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową;

- pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Zamawiającego prowadzonych w Banku;

- przelewy wierzytelności na rzecz Banku z i] umów zawieranych przez Zamawiającego z nabywcami lokali i miejsc postojowych realizowanych w ramach Inwestycji, ii] umów ubezpieczenie, iii] z umowy z generalnym wykonawcą Inwestycji;

- zastawy finansowy oraz rejestrowy na rachunkach Zamawiającego w Banku oraz zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem na udziale (ogóle praw i obowiązków) komplementariusza Zamawiającego w spółce Zamawiającego;

- oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5) k.p.c.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do warunków uruchomienia kredytu, wypowiedzenia umowy, wcześniejszej spłaty nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego rodzaju umów związanych z finansowaniem projektów deweloperskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz