DELKO SA (22/2020) Powołanie członków Komitetu Audytu Delko S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 22/2020

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, powołała następujące osoby jako członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, na wspólną kadencję:

1.Danuta Bronisława Martyna - Przewodnicząca Komitetu Audytu

2.Wojciech Szymon Kowalski - Członek Komitetu Audytu

3.Marek Szydłowski - Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a.Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b.Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki

c.Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodnicząca, jest niezależna od spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", przewodnicząca komitetu audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15. Lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz