FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 Przychody ze sprzedaży 39.905 26.735 8.167 6.221 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.254 1.457 740 339 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4.205 1.435 956 334 Zysk (strata) netto 4.205 1.425 956 332 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4.205 1.425 956 332 Zysk na akcję (PLN, EUR) 0,44 0,15 0,10 0,03 Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR) 0,44 0,15 0,10 0,03 Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej 11.975 1.791 2.724 417 Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (533) (1.308) (121) (304) Srodki pieniężne netto z działalności finansowej (322) 722 (73) 168 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11.120 1.206 2.530 280 Aktywa 252.999 258.395 55.576 60.074 Zobowiązania długoterminowe 19.067 26.525 4.188 6.167 Zobowiązania krótkoterminowe 102.062 121.375 22.420 28.218 Kapitał własny 131.870 110.496 28.968 25.689 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 131.870 110.496 28.968 25.689 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 Aktywa 252.999 249.427 55.576 58.572 Zobowiązania długoterminowe 19.067 20.414 4.188 4.794 Zobowiązania krótkoterminowe 102.062 101.349 22.420 23.799 Kapitał własny 131.870 127.665 28.968 29.979 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 131.870 127.665 28.968 29.979

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz