RAFAKO SA (31/2020) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2020

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. informującego o zawarciu z PKO BP S.A. ("Bank") aneksu nr 30 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł aneks nr 31 do Umowy ("Aneks").

Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany:

A. Określenie limitu w kwocie 142.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony 00/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi:

1) kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100);

2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 30.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;

3) kredytu obrotowego odnawialnego w walucie PLN do kwoty 142.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony 00/100), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec Banku z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank;

4) gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP, do kwoty 142.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony 00/100).

B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty limitu do dnia 10 listopada 2020 roku.

Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie, a w tym m.in. warunków finansowych i struktury zabezpieczeń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz