ELEKTROTIM SA (24/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ELEKTROTIM SA (24/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 28.07.2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 24/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 23 ust. 4 lit. a i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 28 lipca 2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:

1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,

2. projekty uchwał,

3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.

Ze względu na aktualne brzmienie § 25 ust. 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. o treści: "Spółka nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. odbędzie się w siedzibie Spółki.

Zarząd Spółki pragnie jednakże zapewnić, że mając na uwadze aktualny stan epidemii koronawirusa - Walne Zgromadzenie Spółki zostanie przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo Akcjonariuszy oraz Pracowników Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz