SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 Przychody ze sprzedaży 7 411 72 406 1 708 16 829 Koszt własny sprzedaży -5 802 -55 042 -1 337 -12 793 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 609 17 364 371 4 036 Koszty sprzedaży -60 -1 947 -14 -453 Koszty ogólnego zarządu -4 136 -5 275 -953 -1 226 Zysk (strata) ze sprzedaży -2 587 10 142 -596 2 357 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 349 8 952 -541 2 081 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 355 8 690 -543 2 020 Zysk (strata) netto za okres -2 367 5 228 -546 1 215 Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta -2 367 5 228 -546 1 215 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 069 32 109 246 7 463 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 157 9 205 267 2 139 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -49 852 0 -11 587 Aktywa trwałe 664 1 641 146 382 Aktywa obrotowe 33 366 115 904 7 329 26 946 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 30 893 51 465 6 786 11 965 Udziały niesprawujące kontroli 0 0 0 0 Zobowiązania długoterminowe 59 1 906 13 443 Zobowiązania krótkoterminowe 3 078 64 174 676 14 920 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,12 1,53 0 0,36 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,09 0,16 0 0,04 Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,09 0,16 -0,02 0,04 Liczba akcji na dzień bilansowy 27 530 111 33 646 319 27 530 111 33 646 319 Średnia ważona liczba akcji 27 530 111 33 646 319 27 530 111 33 646 319 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz