WORK SERVICE SA (40/2020) Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 1 do

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

WORK SERVICE SA (40/2020) Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej oraz wydłużenie terminu na wypłatę finansowania pomostowego.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 40/2020

Zarząd Work Service S.A. ("Emitent" lub "Spółka") - w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) nr 12/2020 oraz 12/2020 K w sprawie zawarcia ze spółką pod firmą Gi International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, będącą własnością Gi Group SpA ("Inwestor"), umowy inwestycyjnej z dnia 13 lutego 2020 roku ("Umowa Inwestycyjna"), określającej m.in. warunki oraz zasady udzielenia Spółce finansowania przez Inwestora dla celów przeprowadzenia restrukturyzacji istniejącego zadłużenia Spółki wobec banków oraz sfinansowania bieżącej działalności grupy kapitałowej Spółki, oraz (ii) nr 30/2020 w sprawie wyrażenia zgody przez banki finansujące Emitenta ("Banki") na wydłużenie terminu na wypłatę finansowania pomostowego do dnia 30 czerwca 2020 roku, o którym to finansowaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2020 ("Finansowanie Pomostowe") - informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Inwestor zawarli aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej, na mocy którego termin końcowy ziszczenia się wszystkich Warunków Zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej (wskazanych przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 12/2020 oraz 12/2020 K) oraz termin końcowy przeprowadzenia zamknięcia transakcji z Inwestorem został przedłużony do dnia 31 lipca 2020 roku ("Aneks").

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Banki wyraziły zgodę na zawarcie Aneksu oraz dokonanie wypłaty Finansowania Pomostowego po dacie 30 czerwca 2020 roku, lecz nie później niż do dnia 31 lipca 2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy:

Iwona Szmitkowska - Prezes Zarządu

Jarosław Dymitruk - Wiceprezes Zarządu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz