OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2019 SA-R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy za 2019 SA-R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 267 257 303 633 62 127 71 160 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 121 -29 150 1 190 -6 832 Zysk (strata) brutto -45 094 -107 377 -10 483 -25 165 Zysk (strata) netto -47 945 -107 806 -11 145 -25 266 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 303 2 547 4 022 597 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 638 -577 2 705 -135 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 570 -39 948 -5 014 -9 362 Przepływy pieniężne netto, razem 7 371 -37 978 1 713 -8 901 Aktywa, razem 544 980 622 556 127 975 144 780 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 462 844 492 475 108 687 114 529 Zobowiązania długoterminowe 53 969 147 722 12 673 34 354 Zobowiązania krótkoterminowe 392 097 340 342 92 074 79 149 Kapitał własny 82 136 130 081 19 288 30 251 Kapitał zakładowy 2 880 2 880 676 670 Liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -4,00 -8,98 -0,93 -2,11 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -4,00 -8,98 -0,93 -2,11 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,85 10,84 1,61 2,52 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,85 10,84 1,61 2,52 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz