BALTIC BRIDGE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 0 139 0 33 Koszty działalności operacyjnej (279) (271) (65) (64) Zysk (strata) na sprzedaży (279) (132) (65) (31) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (359) (68 119) (83) (15 964) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (948) (183 744) (220) (43 062) Zysk (strata) netto (948) (183 744) (220) (43 062) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5) (1) (1) () Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 3 0 1 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 (6) 0 (1) 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. Aktywa trwałe 482 1 022 113 238 Aktywa obrotowe 5 715 6 534 1 342 1 520 Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0 Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Należności krótkoterminowe 5 668 6 482 1 331 1 507 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36 41 8 10 Kapitał własny 2 266 3 247 532 755 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 3 931 4 309 923 1 002 Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0 Rezerwy krótkoterminowe 3 300 3 871 775 900 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 0,10 0,15 0,02 0,03 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) (0,04) (8,39) (0,01) (1,97) Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764 Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz