ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 382 395 724 331 88 892 169 756 Zysk z działalności operacyjnej - 235 990 - 83 014 - 54 858 - 19 455 Zysk netto przypadający na akcjonariuszą Emitenta - 311 899 - 66 856 - 72 504 - 15 669 Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 21 110 - 55 192 - 4 907 - 12 935 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 680 - 5 032 - 158 - 1 179 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 16 109 - 33 810 3 745 - 7 924 Zwiększenie/zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów - 5 681 - 94 033 - 1 321 - 22 038 Aktywa trwałe 129 461 230 225 30 401 53 541 Aktywa obrotowe 293 239 541 546 68 860 125 941 Aktywa, razem 422 700 771 771 99 260 179 482 Zobowiązania długoterminowe 23 733 25 937 5 573 6 032 Zobowiązania krótkoterminowe 415 027 450 395 97 458 104 743 Zobowiązania, razem 438 760 476 332 103 032 110 775 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki - 16 060 295 439 -3 771 68 707 Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 Kapitał podstawowy [zakładowy] 10 003 10 003 2 349 2 326 Liczba akcji [w sztukach] 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 Zysk/strata na akcję [wyrażona w złotych na jedną akcję] - 65,70 -14,08 - 15,27 - 3,30 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz