ASM GROUP SA (8/2020) Wykonanie testów na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów i dokonanie odpisu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2020

Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Emitent"] informuje, iż w związku z pracami nad jednostkowym sprawozdaniem Emitenta oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok, rozpoznał na dzień 31 grudnia 2019 roku odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostki zależne w kwocie 15 144 tys. zł oraz odpis aktualizujących wartość pożyczek udzielonych przez Emitenta jednostkom zależnym (spółkom z grupy Vertikom) w kwocie 11 117 tys. zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz odpis wartości firmy w kwocie 19 907 tys. zł. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W dniu 30 czerwca 2020 roku Emitent zakończył prace nad testami na utratę wartości aktywów.

Odpis został oszacowany na podstawie porównania wartości odzyskiwalnej (wartości użytkowej) ośrodka wypracowującego środki pieniężne z wartością bilansową wartości firmy oraz skonsolidowanych aktywów netto.

Wobec powyższego Emitent podjął decyzję, o ujawnieniu stosownych odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta i Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2019.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz