LIBET SA Raport okresowy za 2019 SA-R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy za 2019 SA-R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 196 814 176 519 45 783 41 420 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 626 -14 880 6 426 -3 492 Zysk (strata) brutto 23 119 -17 576 5 378 -4 124 Zysk (strata) netto 25 281 -18 796 5 881 -4 410 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -736 13 237 -171 3 106 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 535 2 324 7 336 545 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 044 -16 708 -6 756 -3 921 Przepływy pieniężne netto, razem 1 755 -1 148 408 -269 Aktywa, razem 290 019 290 913 68 104 67 654 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 207 061 233 587 48 623 54 322 Zobowiązania długoterminowe 3 664 5 284 860 1 229 Zobowiązania krótkoterminowe 142 408 157 362 33 441 36 596 Kapitał własny 82 959 57 326 19 481 13 332 Kapitał zakładowy 500 500 117 116 Liczba akcji (w szt.) 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,51 -0,38 0,12 -0,09 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz