ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 I. Przychody 222 655 204 617 51 759 47 954 II. Zysk/ strata na działalności operacyjnej -95 372 23 549 -22 170 5 519 III. Zysk/ strata przed opodatkowaniem -111 885 2 581 -26 009 605 IV. Zysk/ strata netto -113 690 618 -26 428 145 V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 130 539 132 008 30 345 30 938 VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -37 298 -14 525 -8 670 -3 404 VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -101 064 -122 886 -23 493 -28 800 VIII. Przepływy pieniężne netto, ogółem -7 823 -5 403 -1 819 -1 266 IX. Aktywa trwałe, ogółem 465 393 660 744 109 286 153 661 X. Aktywa obrotowe, ogółem 169 169 212 109 39 725 49 328 XI. Zobowiazania długoterminowe 66 958 230 901 15 723 53 698 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 342 252 259 444 80 369 60 336 XIII. Kapitał własny 56 183 170 399 13 193 39 628 XIV. Kapitał zakładowy 37 728 37 728 8 859 8 774 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz