LIVECHAT SOFTWARE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 867 109 299 30 403 25 456 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81 923 70 776 19 032 16 484 Zysk (strata) brutto 81 877 70 985 19 022 16 532 Zysk (strata) netto 76 119 57 246 17 684 13 333 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 75 817 61 189 17 614 14 251 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 468) (10 546) (4 058) (2 456) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (52 292) (48 153) (12 148) (11 215) Przepływy pieniężne netto, razem 6 057 2 491 1 407 580 Aktywa razem 87 629 61 520 19 249 14 303 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 948 7 175 1 966 1 668 Zobowiązania długoterminowe 2 339 10 514 2 Zobowiązania krótkoterminowe 6 609 7 165 1 452 1666 Kapitał własny 78 681 54 345 17 284 12 635 Kapitał zakładowy 515 515 113 120 Liczba akcji (tys. szt) 25 750 25 750 25 750 25 750 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,96 2,22 0,69 0,52 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,06 2,11 0,67 0,49 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz