LIVECHAT SOFTWARE SA (8/2020) Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2020

Zarząd LiveChat Software S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 15 450 000,00 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) - która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,60 zł

planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 30 lipca 2020 r.

planowany dzień wypłaty zaliczki: 6 sierpnia 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz