LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 199 967 177 891 46 517 41 866 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 234 -21 448 5 870 -5 048 Zysk (strata) brutto 16 112 -29 474 3 748 -6 936 Zysk (strata) netto 17 778 -30 749 4 136 -7 237 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 090 9 404 1 417 2 213 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 511 -2 196 7 330 -517 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 528 -7 654 -8 730 -1 801 Przepływy pieniężne netto, razem 73 -445 17 -105 Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,36 -0,61 0,08 -0,14 Aktywa razem 327 891 297 823 76 997 69 261 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 185 538 173 600 43 569 40 372 Zobowiązania długoterminowe 41 193 16 711 9 673 3 886 Zobowiązania krótkoterminowe 144 345 156 889 33 896 36 486 Kapitał własny 142 351 124 222 33 428 28 889 Kapitał zakładowy 500 500 117 116 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz