NANOGROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 Przychody ze sprzedaży 2 212 0 0 Zysk/(Strata) operacyjny -453 -133 0 0 Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -431 -133 0 0 Zysk/(Strata) netto -431 -131 0 0 Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0 0 0 0 Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym 0 0 0 0 Całkowite dochody/(straty) ogółem -13 -10 -3 0 Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej -11 465 -9 431 0 -2 Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym 11 9 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -377 -813 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -411 -737 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 374 -1 619 0 0 Przepływy pieniężne netto razem 0 1 177 0 0 Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,00 0,00 - - Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,00 0,00 - - Aktywa razem 26 452 22 884 6 5 Kapitał własny razem 12 878 15 392 3 4 Zobowiązania długoterminowe 12 931 11 256 3 3 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz