REGNON SA (11/2020) Rezygnacja Likwidatora Spółki.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2020

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji [Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757] informuje, że Pani Barbara Konrad-Dziwisz - Likwidator Spółki - złożyła z dniem 30 czerwca 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji Likwidatora Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz