DATAWALK SA (18/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

DATAWALK SA (18/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2020r. Resolutions adopted at the General Meeting held on 30th June 2020.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 18/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, że wobec niezgłoszenia przez Akcjonariuszy Spółki żadnych propozycji dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej, ZWZ postanowiło odstąpić od głosowania w zakresie pkt 8 lit. "l" porządku obrad ZWZ przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - w części dotyczącej odwołania. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a także, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. ("Company", "Issuer") registered in Wroclaw, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the General Meeting held on 30th June 2020.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz