NETIA SA (21/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 21/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie") powołało Pana Adama Biedrzyckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura Pana Adama Biedrzyckiego została zgłoszona podczas Zgromadzenia przez pełnomocnika akcjonariusza Spółki, tj. spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie

Pan Adam Biedrzycki, oprócz działalności wskazanej w załączonym do raportu życiorysie, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pan Adam Biedrzycki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Adama Biedrzyckiego Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz