PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ODPOWIEDNIO ZA 2019 ORAZ 2018 ROK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 560 880 482 968 130 383 113 189 (Strata)/Zysk na działalności operacyjnej (35 793) 1 131 (8 320) 265 Zyska /(Strata) brutto (69 697) 2 (16 202) 0 Zyska (Strata) netto z działaności kontynuowanej przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (69 245) (4 806) (16 097) (1 126) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 55 217 10 084 12 836 2 363 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (12 790) (77 703) (2 973) (18 211) Przepływy pieniężne z działalności finansowej 90 264 45 782 20 983 10 730 Przepływy pieniężne netto, razem 132 691 (21 837) 30 845 (5 118) Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 887 582 10 887 582 10 887 582 10 887 582 Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - - - - (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (6,36) (0,44) (1,48) (0,10) Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (6,36) (0,44) (1,48) (0,10) POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.12.2019 ORAZ 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 891 857 291 711 209 430 67 840 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 864 438 194 879 202 991 45 321 Zobowiązania długoterminowe 635 197 66 650 149 160 15 500 Zobowiązania krótkoterminowe 229 241 128 229 53 831 29 821 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 27 419 96 616 6 439 22 469 Kapitał podstawowy 2 814 2 814 661 654 Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,52 8,87 0,59 2,06 Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,52 8,87 0,59 2,06 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz