POLNORD SA (45/2020) Informacja o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 45/2020

Zarząd POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że stosownie do obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości, w wyniku kompleksowej oceny Zarządu Spółki dotyczącej wartości aktywów Spółki, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w przedmiocie rozpoznania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości Spółki. Podstawą decyzji Spółki jest przeprowadzona wycena nieruchomości.

Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartości nieruchomości na łączną kwotę 55,116 mln złotych. Jednocześnie Zarząd Spółki dokonał odwrócenia odpisu na jednej z nieruchomości w kwocie 2,948 mln złotych. Powyższe działania przekładają się na obniżenie kapitałów własnych w kwocie 52,168 mln złotych (w sprawozdaniu skonsolidowanym na dzień 31 marca 2020r).

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że prace nad raportem okresowym trwają i wartość powyższych szacunków dotyczących kwoty obniżenia kapitałów własnych Spółki może ulec zmianie. O wszelkich istotnych zmianach tej wartości Spółka będzie informowała zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz