SFINKS POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 170 357 181 611 39 601 42 563 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 153) 1 273 (1 198) 298 Zysk (strata) brutto (20 649) (4 662) (4 800) (1 093) Zysk (strata) netto (18 000) (4 682) (4 184) (1 097) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 204 20 094 10 741 4 709 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 717) (7 311) (1 097) (1 713) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (45 768) (11 560) (10 639) (2 709) Przepływy pieniężne netto, razem (4 281) 1 223 (995) 287 Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (0,58) (0,15) (0,13) (0,04) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,58) (0,15) (0,13) (0,04) Aktywa razem 273 056 142 188 64 120 33 067 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 287 689 140 013 67 556 32 561 Zobowiązania długoterminowe 147 232 33 691 34 574 7 835 Zobowiązania krótkoterminowe 140 457 106 322 32 983 24 726 Kapitał własny (14 633) 2 175 (3 436) 506 Kapitał podstawowy 32 199 31 099 7 561 7 232 Liczba akcji (w szt.) 32 199 512 31 099 512 32 199 512 31 099 512 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,45) 0,07 (0,11) 0,02 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,45) 0,07 (0,11) 0,02 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz