SFINKS POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 428 175 201 37 061 41 060 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 091) 2 468 (951) 578 Zysk (strata) brutto (19 246) (3 277) (4 474) (768) Zysk (strata) netto (16 687) (3 437) (3 879) (806) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 503 20 457 10 810 4 794 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 450) (8 170) (1 267) (1 915) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (45 224) (11 501) (10 513) (2 695) Przepływy pieniężne netto, razem (4 171) 786 (970) 184 Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (0,54) (0,11) (0,12) (0,03) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,54) (0,11) (0,12) (0,03) Aktywa razem 274 933 145 490 64 561 33 835 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 284 391 139 453 66 782 32 431 Zobowiązania długoterminowe 145 632 33 569 34 198 7 807 Zobowiązania krótkoterminowe 138 759 105 884 32 584 24 624 Kapitał własny (9 458) 6 037 (2 221) 1 404 Kapitał podstawowy 32 199 31 099 7 561 7 232 Liczba akcji (w szt.) 32 199 512 31 099 512 32 199 512 31 099 512 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,29) 0,19 (0,07) 0,05 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,29) 0,19 (0,07) 0,04 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz