ESOTIQ & HENDERSON SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 176 691 153 820 41 074 36 050 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 081 10 834 2 576 2 539 Zysk (strata) brutto 5 501 7 630 1 279 1 788 Zysk (strata) netto 4 318 6 142 1 004 1 439 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 083 2 190 3 506 513 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 302 -6 245 -1 233 -1 464 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 056 2 970 -2 338 696 Przepływy pieniężne netto, razem -275 -1 085 -64 -254 Aktywa razem 137 372 103 729 32 258 24 123 Zobowiązania 85 761 55 367 20 139 12 876 Zobowiązania długoterminowe 30 037 6 868 7 053 1 597 Zobowiązania krótkoterminowe 55 724 48 499 13 085 11 279 Kapitał własny 51 611 48 362 12 120 11 247 Kapitał zakładowy 224 224 53 52 Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 1,97 2,81 0,46 0,66 Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) 1,93 2,75 0,45 0,64 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 23,11 21,65 5,43 5,04 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 23,11 21,65 5,43 5,04 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,50 1,00 0,12 0,23

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz