TXM SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Razem przychody z działalności operacyjnej 224 369 305 842 52 157 71 678 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (47 693) (43 354) (11 087) (10 161) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (57 842) (47 905) (13 446) (11 227) Zysk (strata) netto (57 918) (53 088) (13 464) (12 442) Suma całkowitych dochodów przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej (68 057) (63 283) (15 821) (14 831) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 685 (33 343) 7 133 (7 814) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 708) (6 714) (630) (1 574) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 802) 37 772 (6 695) 8 852 Przepływy pieniężne netto, razem (825) (2 285) (192) (536) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,04) (1,52) (0,01) (0,36) wg stanu na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 123 975 153 721 29 112 35 749 Aktywa obrotowe 46 764 114 679 10 981 26 670 Aktywa trwałe 77 212 39 042 18 131 9 080 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 207 882 154 548 48 816 35 941 Zobowiazania długoterminowe 29 549 15 023 6 939 3 494 Zobowiązania krótkoterminowe 64 262 154 548 15 090 35 941 Kapitał własny (83 907) (15 850) (19 703) (3 686) Kapitał zakładowy 77 780 77 780 18 265 18 088 Liczba akcji 1 944 500 000 35 545 342 1 944 500 000 35 545 342 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,04) (0,45) (0,01) (0,10) </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz