ESOTIQ & HENDERSON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 179 850 155 001 41 808 36 326 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 784 8 913 2 042 2 089 Zysk (strata) brutto 5 917 7 908 1 375 1 853 Zysk (strata) netto 3 871 5 830 900 1 366 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 685 1 392 3 181 326 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 757 -5 895 -1 106 -1 382 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 936 2 970 -1 845 696 Przepływy pieniężne netto, razem 992 -1 533 231 -359 Aktywa razem 143 673 101 902 33 738 23 698 Zobowiązania 92 610 56 890 21 747 13 230 Zobowiązania długoterminowe 34 226 6 868 8 037 1 597 Zobowiązania krótkoterminowe 58 384 50 022 13 710 11 633 Kapitał własny 51 063 45 012 11 991 10 468 Kapitał zakładowy 224 224 53 52 Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 2,70 3,30 0,63 0,77 Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) 2,64 3,23 0,61 0,76 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 22,86 20,15 5,37 4,69 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 22,86 20,15 5,37 4,69 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,5 1,00 0,12 0,23

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz