VIVID GAMES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi: 19 698,09 17 486,56 4 579,03 4 098,19 Przychody ze sprzedaży 12 336,47 10 325,50 2 867,75 2 419,91 Koszt wytworzenia na własne potrzeby 7 361,62 7 161,06 1 711,29 1 678,28 Koszty działalności operacyjnej -18 597,61 -22 426,12 -4 323,22 -5 255,83 Zysk (-strata) na działalności operacyjnej 1 760,12 -4 426,88 409,16 -1 037,49 Całkowite dochody ogółem 420,95 -5 448,87 97,85 -1 277,01 EBITDA 6 620,98 1 873,27 1 539,12 439,02 Zysk na jedną akcję podstawowy 0,01 -0,18 0,00 -0,04 Zysk na jedną akcję rozwodniony 0,01 -0,18 0,00 -0,04 Wynik w tys zł 420,95 -5 448,87 98,85 -1 267,18 Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt 29 632 085 29 654 200 29 632 100 29 646 100 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt 29 632 085 29 654 200 29 632 100 29 646 100 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 261,81 4 612,39 990,70 1 080,97 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 679,87 -9 706,01 -1 552,81 -2 274,72 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 245,20 -1 293,69 754,38 -303,19 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 2 640,33 1 813,19 613,77 424,94 Aktywa trwałe 33 177,60 31 203,28 7 790,91 7 256,58 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 922,16 0,00 216,55 0,00 Aktywa obrotowe 5 237,57 3 483,14 1 229,91 810,03 Aktywa razem 39 337,33 34 686,42 9 237,37 8 066,61 Kapitał własny 16 384,74 15 692,55 3 847,54 3 649,43 Kapitał podstawowy 2 974,34 2 974,34 698,45 691,71 Zobowiązania długoterminowe 9 681,21 15 257,80 2 273,38 3 548,33 Dłużne papiery wartościowe 0,00 10 299,28 0,00 2 395,18 Zobowiązania krótkoterminowe 13 261,38 3 736,07 3 114,10 868,85 Dłużne papiery wartościowe 10 569,83 120,19 2 482,05 27,95 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz